Doplnění katastru o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci

Geometrický plán se vyhotovuje po vytyčení parcel PK-pozemkový katastr, EN-evidence nemovitostí, PP-přídělový plán. V terénu se určí přesná hranice pozemků, sepíše se protokol o vytyčení pozemku a na podkladě žádosti se parcela zapíše na příslušný list vlastnictví.
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team