Vyznačení dokončené budovy
Změna obvodu budovy - přístavba, ubourání

Geometrický plán se vyhotovuje jako podklad pro zápis budovy do katastru nemovitostí.Budovou se pro katastr nemovitostí dle § 27 písm. k) zákona č.344/1992 Sb. v platném znění, rozumí stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Pro zápis do katastru nemovitostí je třeba doložit:

  • Žádost: Ohlášení nové stavby do KN (žádost stahujte zde)
  • Geometrický plán
  • Doklad o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
  • Doklad o vymezeném způsobu využití stavby -účelu užívání stavby
       1) kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci
       2) rozhodnutí o umístění stavby
       3) územní souhlas
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team