Vyznačení věcného břemene

Geometrický plán se vyhotovuje z důvodu omezení vlastnických práv k části pozemku za účelem přístupu na pozemek, vjezdu, oprav, vedení inž.sítí...
Geometrický plán musí být nedílnou součástí smlouvy o Věcném břemeni.
copyright © GK TRIO 2009
webdesign by Fimak team