Katastr nemovitostí

1. Geometrický plán na rozdělení pozemku

Geometrický plán se vyhotovuje z důvodu prodeje, darování či směny oddělených pozemků na jiného vlastníka. Při vkladu do katastru nemovitostí pomocí kupní, darovací či směnné smlouvy je tento GP nedílnou součástí. K rozdělení pozemku je třeba souhlas příslušného stavebního úřadu.

2. Geometrický plán na vyznačení budov

Vyznačení dokončené budovy (novostavba)

Geometrický plán se vyhotovuje jako podklad pro zápis budovy do katastru nemovitostí. Budovou se pro katastr nemovitostí dle § 2 písm. l) zákona č. 256/2013 Sb. v platném znění (katastrální zákon), rozumí stavba, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Změna obvodu stávající budovy – přístavba, ubourání

Vyhotovení geometrického plánu pro stávající stavby, u kterých se změnil obvod budovy.

Pro zápis budov do katastru nemovitostí je třeba doložit:

i

Žádost – Ohlášení stavby do KN
Ke stažení

Geometrický
plán

Doklad o přidělení č.p. nebo č.e. (v případě novostavby)

b

Listina dokládající změnu obvodu stavby

R

Rozhodnutí, oznámení o užívání stavby

3. Geometrický plán na vyznačení
věcného břemene

Geometrický plán se vyhotovuje z důvodu omezení vlastnických práv k části pozemku za účelem přístupu na pozemek, vjezdu, oprav, vedení inž.sítí. Geometrický plán musí být nedílnou součástí smlouvy o věcném břemeni.

4. Geometrický plán na doplnění katastru o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci

Geometrický plán se vyhotovuje po vytyčení parcel PK-pozemkový katastr, EN-evidence nemovitostí, PP-přídělový plán. V terénu se určí přesná hranice pozemků, sepíše se protokol o vytyčení pozemku a na podkladě žádosti se parcela zapíše na příslušný list vlastnictví jako parcela katastru nemovitostí.

5. Vytyčení hranic pozemků a geometrický plán na průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků

Hranice pozemků určené v katastru nemovitostí se vytyčí v terénu, kde se trvale stabilizují. Za přítomnosti všech dotčených vlastníků a objednatele se sepíše protokol o vytyčení hranice pozemku. Vytyčením se však nemění přesnost určení vlastnické hranice. Tu lze zpřesnit pouze podpisem všech dotčených vlastníků na „Souhlasném prohlášení o průběhu vlastnické hranice“ a vyhotovením geometrického plánu na „ Průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků“.

Vytyčení se provádí pro následující:

Vytyčení pozemku před oplocením

U

Zjištění průběhu vlastnických hranic v terénu

Spory o průběhu vlastnických hranic