Revize katastru nemovitostí

U
Revizi katastrálního operátu provádí katastrální úřad v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona. Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.
b
Po obdržení výzvy k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí bude vlastník pozemku a nemovitostí muset katastrálnímu úřadu doložit existenci stavby, staveb, větších než 16 m2, které nejsou v katastru nemovitostí vedeny.
Pro zápis do katastru nemovitostí je v tomto případě potřeba vyhotovit geometrický plán na vyznačení obvodu budovy nebo změny obvodu budovy.